• Dr.Bilgin Uzun'un annesi

  • Dr.Selahittin Akın vefat etmiştir

30.06.2022 tarihli Basın Açıklamamız

Sağlık Emek ve Meslek örgütlerinin Emeğin karşılığı için adil ücretlendirme, hakkaniyetli özlük hakları, güvenli ve insanca çalışma koşulları, şiddete karşı gerçek önlem ve yasal düzenleme, emekliliğe yansıyacak haklarımızın verilmesi, 30 Haziran 2021 tarihli "Ceza yönetmeliği"olarak adlandırdığımız AİLE HEKİMLİĞİ SÖZLEŞME VE ÖDEME YÖNETMELİĞİ'nin geri çekilmesi, Yönetmelik içeriğindeki infaz komisyonlarının kaldırılması ile ilgili taleplerimiz aylardan beri yaptığımız ihtarlarımıza rağmen Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilmemiştir. 
Tüm bu nedenlerle Sağlık İş kolundaki diğer Sendikaların da ayni günlerde karar alması nedeni ile 30 Haziran – 1 Temmuz 2022 tarihinde iki gün G(ö)REV kararı alınmış olup, sağlık platformunun katılımı ile 30 Haziran 2022 tarihinde saat 12:30'da İl Sağlık Müdürlüğü önünde tüm engellemelere rağmen (İl Sağlık Müdürlüğü bahçesi resmi ve sivil araçlarla doldurularak burada yapılacak olan açıklama engellenmiş ve yol üzerinde açıklama yapılabilmiştir.) basın açıklaması yapılmıştır. Basın açıklamasını Tabip Odası Başkanı Dr.Necdet Uçan okumuştur.
 
Basın metni; 
BASINA VE KAMUOYUNA 
Bizler Pandemide canla başla çalışırken; hastalandığımız zaman ücret kesintilerine, işten atılma tehditleriyle, yoksullukla karşı karşıya bırakıldık. Bu dönemde izin kullanmamız, emekli olmamız ve hatta istifa etmemiz bile yasaklanarak nefes alamaz hale geldik. 
Pandemi sürecinin yavaşlamasından sonra hekimler, “artık bu şartlarda çalışamıyoruz” diyerek istifa ederken, emekli olurken; genç hekimlerimiz başta olmak üzere yurtdışına göç ederken tüm bu sorunları konuşmak, çözüm önerilerimizi iletmek için Sağlık Bakanı’yla görüşme taleplerimizi defalarca ilettik. Sağlık Bakanı ne yazık ki bizlere değil “sosyal medya fenomenlerine” randevu vererek, olmayan çalışmaları olmuş gibi, yapılamayan yarım yamalak işleri yapılmış gibi nutuk atarak ya da yaptırılmıyormuş izlenimi yaratarak Pandemi sürecindeki algı operasyonlarına devam etmektedir. 
6 aylık oyalamanın ardından, yeni yasa teklifiyle emeğimizle yeniden alay edildi. Bizler emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı talep ederken, nitelikli şekilde ve baskı altında olmadan çalışabilmemiz için yeterli süre ve olanaklar, sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları, toplumun daha az hastalanması için koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini isterken; sizlerin bize reva gördüğü, performansa dayalı ödeme sistemini dayatmak, emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak gömmek oldu. Personel harcamalarının dışında neredeyse Sağlık Bakanlığı bütçesinin tamamı Şehir Hastaneleri  ödemelerine gitmekte, ve bu ödemeler çocuklarımızın geleceğini de ipotek altına alacak kadar uzun yıllara yayılmaktadır.Sizin bizlere dayattığınız sağlıksızlığa karşı bizler bu gidişatı değiştirmek, sağlıklı bir gelecek için bir araya geldik.. 
Uzun süredir açıklama, eylem, yürüyüş ve mitinglerle anlatmaya çalıştık. Salgın döneminde yaşamımızı da ortaya koyup verdiğimiz emeğin daha fazla değersizleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Toplumun sağlık hakkı; emeğimiz ve geleceğimiz için yine ve yeniden G(ö)REV zamanıdır. Gün dayanışmanın, birbirimize, mesleklerimizin taşıdığı güce güvenmenin; yaşam ve sağlık haklarımızı savunarak geliştirmenin, ayrıntılarda boğulmadan “Biz birlikte güçlüyüz”ü göstermenin günüdür. 
Emeğimizin Hakkını Aldığımız Sağlıklı Bir Gelecek İçin G(ö)REV’deyiz.  
Biz, gecesi gündüzü olmayanlar, 
Biz, hastalandıran bu sağlık sistemine göz yummayan, toplum sağlıksızken nefes alamayanlar,
Biz, bu gördüğünüz binalarda sistemin tüm başarısızlığının altında bırakılanlar; 
Biz, aylardır oyalama taktikleri ile yok sayılan, emeği hiçleştirilen, mesleği değersizleştirilenler,
Biz, her gün yeni dayatmalarla, Aile hekimliği ceza yönetmeliğiyle baskı altına alınmaya çalışılanlar,
Tüm bu olumsuzluklara rağmen; Biz “giderlerse gitsinler”e boyun eğmeyenler;”buradaydık, buradayız ve burada olacağız” diyenler, mesleğinin beyazını karanlığa ışık yapanlar; emek bizim, söz bizim diyoruz. Uzun mesailerde, yorucu nöbetlerde, kışkırttığınız sağlık taleplerine yanıt vermeye çalışan emeğin sahibi olarak BİZLER;
Yoksulluk sınırı altı ödemelere,
Bizleri ölümüne çalıştıranlara,
Sağlıkta şiddeti üretenlere karşı sözümüz var diyoruz. Yeni yasa teklifiyle yeniden farkına vardığımız gibi Meclis’te, ekranlarda yürüttüğünüz senaryolarınız; hem bizlerin hem de toplumun gözünde artık hükümsüzdür.
TBMM’de alelacele  yürütülen senaryoyu reddediyoruz.! Bilinmelidir ki bugünkü G(ö)REV eylemimiz son olmayacaktır. Hakkımız olanı alana kadar hep birlikte, sağlıksız politikalarınızın ve emek gaspınız karşısında olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz.Bugün bu saatte Sağlık Bakanlığı önünde ve tüm Türkiye’de hakları için, mesleğinin onuru için bir araya gelenler olarak biliyoruz ki emeğimizin hakkını aldığımız, sağlıklı bir geleceği birlikte inşa edeceğiz. 
Bizler: 2021 Aralık ayında vaat edilenin bile geri çekildiği düzenlemeye karşı en son 15 Haziran 2022 tarihinde yapmış olduğumuz İş bırakma eylemime rağmen; hiçbir özlük hakkımızda yeterli düzenleme yapılmadığını, 30 Haziran 2021 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin (Ceza Yönetmeliğinin) de iptal edilmediğini görüyor,Oyalama ve algı yönetimi değil hakkımız olanı istiyoruz.Emeğin karşılığı için adil ücretlendirme, hemen ve koşulsuz özlük hakları, güvenli ve insanca çalışma koşulları, şiddete karşı gerçek önlem ve yaptırımlar, Covid 19 hastalığının meslek hastalığı sayılması, emeklilikte olan haklarımızın verilmesini istiyoruz. 
Ceza yönetmeliği ile birlikte çıkan ve Hastalık Yönetimi Platformu olarak anılan uygulama halen ASM çalışanlarına karşı baskı ve tehdit aracı olarak kullanılmaktadır. Sağlık emek örgütleriyle birlikte sözleşmenin iptali yönündeki taleplerimiz bir yıldır Sağlık Bakanlığı tarafından görmezden gelinmektedir.
Yönetmelik ile; yasal, tıbbi ve meslek etiği gereği haklı oldukları durumlarda bile Aile hekimleri ve Aile Sağlığı çalışanlarının haklarında kolayca soruşturma açılabilmekte ve ceza puanı verilebilmekte,  yönetmelikle cezayı önerenin, cezanın savunmasını isteyen ve değerlendirenin, cezayı kesinleştirenin, yaptırımı gerçekleştirenin aynı kişi ve kurum olması da Sağlık Müdürlüklerinin hem  savcı, hem hakim rolünü üstlenmesidir. 
30 Haziran 2021 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile ilgili birçok Sendika ve Tabip Odamız tarafından dava açılmış olup; Danıştay’ın 28.12.2021 tarihli kararında; “sözleşmenin feshini gerektiren nedenler” ve “ disiplin kuralları” yönünden İPTALİ istemiyle Anayasa mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş, bu kararların dava sonucunu etkileyeceğinden Anayasa Mahkemesi tarafından karar verilmesinden sonra karar verilmesi için dosyanın BEKLETİLMESİ kararı verilmiştir.
 Bu uyarı G(ö)REV’i;
• Koruyucu sağlık hizmetlerini savunmak içindir.
• Emekliliğe de yansıyacak yaşanabilir temel ücret talebimiz içindir.
• 2. basamakta güvenceli ücret yerine performansa dayalı ek ödeme sistemi ile çoğu kurumda ödenemeyen ve hekimlerin mağdur edildiği döner sermaye çarpıklığına karşı çıkmak içindir. Tavanın yükseltilmesi ile sorun çözülemeyecektir.
• Uzman hekimlerin anlamsız, popülist ve yasal olmayan geçici görevlendirilmeleri içindir.
• 3. basamakta açılan gecekondu Tıp Fakülteleri, yetersiz eğitim kadrosu, verilemeyen Tıp Eğitimi ve köle sisteminde çalıştırılan uzmanlık öğrencileri içindir. Tıp
ve
tıpta
uzmanlık
eğitiminde
nitelik
öncelikli
olmalıdır!
• Sağlığa
ayrılan
bütçe
artırılmalıdır! Şehir hastanelerine akıtılan ödenekler hakkımızı ödemek için yeterlidir.
• 5 dakikada sağlık olmaz! Güvencesiz, gerçekdışı bahanelerle işimizden edildiğimiz ve köleliği dayatan çalışma koşullarına son verilmesi, güvenceli çalışabilme talebimiz içindir.
• Şiddete karşı etkili yasa, güvenli işyerleri, sağlıklı çalışma ortamları talebimiz içindir.
• COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması içindir,
• Ağır ve tehlikeli işler kapsamında faaliyet yürüten bizler için 5 yıla 1 yıl yıpranma payı verilmesi; ek göstergelerin laf olsun diye değil acilen 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesi içindir.
• Sağlık
sisteminin
eksikliklerinin
sorumluluğu
sağlık
çalışanlarına
yıkılamaz!
Gerekli koşullar sağlanamadığı için yurt dışına giden meslektaşlarımızın gitmemesi, beyin göçünün önlenmesi içindir. 
Etkili
ve caydırıcı
sağlıkta
şiddet
yasası
çıkarılması, toplumun bu konuda eğitilmesi içindir.
• Özel sağlık kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışan hekimlere dayatılan sözleşmeler iş güvencesinden yoksun hekimler aleyhine birçok madde içermesine karşı,
• Özel hastanelerde çalışan meslektaşlarımız resmi tatil günlerinde çalışmaya zorlanmaması içindir.
• Mesleğimizi yaparken bizi yük altına sokmayan ve tüm tarafların görüşünün alındığı, uygulamada da yer aldığı Malpraktıs düzenlemesi içindir. 
Her G(ö)REV etkinliğinde olduğu gibi bu İş bırakma etkinliğinde de; acil hastalar, diyaliz hastaları, gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak; COVID-19 veya COVID-19 şüphesi ile başvuranların poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecek; diğer hastalarımıza nöbet düzeninde sağlık hizmeti verilecektir.
Tüm bu taleplerimizi haykırırken, bilinmelidir ki;
Susmuyoruz…
Korkmuyoruz…
Vazgeçmiyoruz…
Ve İtaat etmiyoruz…
Mücadelemiz Hakkımızı alıncaya kadar sürecektir.
Adnan Yücel’den bir şiir ile bitirmek istiyoruz.
Bir inancın yüceliğinde buldum seni 
bir kavganın güzelliğinde sevdim. 
bin kez budadılar körpe dallarımızı 
bin kez kırdılar. 
yine çiçekteyiz işte yine meyvedeyiz 
bin kez korkuya boğdular zamanı 
bin kez ölümlediler 
yine doğumdayız işte,  yine sevinçteyiz. 
bitmedi daha sürüyor o kavga 
ve sürecek 
yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek! 
Saraylar saltanatlar çöker 
kan susar bir gün 
zulüm biter. 
menekşelerde açılır üstümüzde 
leylaklarda güler. 
bugünlerden geriye, 
bir yarına gidenler kalır 
bir de yarınlar için direnenler...
Ve biliyoruz ki; “Direnenler her zaman kazanamayabilir, ama kazananlar hep direnenlerdir.”
 
BALIKESİR SAĞLIK PLATFORMU
Balıkesir Aile Hekimleri Derneği 
Balıkesir Aile Sağlığı Elemanları Derneği
Balıkesir Dişhekimleri Odası 
Balıkesir Tabip Odası 
Birlik ve Dayanışma Sendikası
Genel Sağlık İş Sendikası 
Hekim Birliği Sendikası 
Hekim Sen 
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası 
Tabip Sen